การเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) อย่างง่าย

การเปรียบเทียบสมรรถนะมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนตามลำดับ ได้แก่ การคัดเลือกองค์กรเทียบเคียง (Benchmark) การกำหนดวิธีการวัดและเปรียบเทียบ การค้นหาแนวทางและกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)

  • การคัดเลือกองค์กรเทียบเคียง (Benchmark) โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเบื้องต้น เช่น หน่วยงานที่มีสมรรถนะหรือความพร้อมสูงกว่าเรา หน่วยงานที่มีอัตราพัฒนาการมากกว่าเรา
  • การกำหนดวิธีการวัดและเปรียบเทียบ โดยทำการศึกษาจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ อาทิเช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดจากปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจโดยตรง

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *