การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

nru

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (เบื้องต้น) ของตัวอย่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับคณะวิจัยของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

– โครงการการผลิตส่วนประกอบมาตรฐานของวัคซีนโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากสารก่อนภูมิแพ้ในอาคารและการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาวัคซีนต้นแบบในการรักษาโรคภูมิแพ้

– โครงการรหัสยามาตรฐาน: รูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลยาที่มีประสิทธิภาพในโซ่อุปทานสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้เข้ารับบริการสาธารณสุข

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *