Strategic Planning – Armin Systems

หลักสูตรการอบรมหัวข้อ “Strategic Planning” แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการหน่วยธุรกิจ บริษัท อาร์มิน ซิสเท็มส์ จํากัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 จัดโดยบริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค...

Practical Service Design Thinking – TISCO Information Technology

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “Practical Service Design Thinking” แก่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสและหัวหน้างาน บริษัท ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม...

Consumer Behavior Analysis by LEGO Serious Play – Chitralada Technology College

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตลดา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ครั้งนี้ น้องๆได้ร่วมกันวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการรับมือหรือช่วยให้ชีวิตการทำงานของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y,...

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU/MS

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Management an Strategy (MS) ที่ College of...

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU/BM

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Business Management (BM) ที่ College of Management...

Beginning Stock Investors by LEGO Serious Play – eFinanceThai

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Demo Session) ด้วยกระบวนการของ LEGO Serious Play หัวข้อ “Beginning Stock Investors” แก่ทีมงาน efinanceThai เมื่อวันที่ 1...

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Entrepreneurship Innovation (EI) ที่ College of Management...

ThaiTIMA 2016 Conference, Bangkok

การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นสำคัญอยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการจัดการให้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการมากน้อยเพียงใด ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควรได้รับการขับเคลื่อนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถานศึกษา ที่เน้นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างประโยชน์จากความรู้ได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ คณะกรรมการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ...

Strategic Play: Building Team Identity by LEGO Serious Play

Strategic Play: Building Team Identity by LEGO Serious Play “เอกลักษณ์ของทีม เอกลักษณ์ของเรา เป้าหมายของทีม เป้าหมายของเราความเชื่อมโยงสอดคล้อง คือโจทย์สำคัญที่นำไปสู่ความสุข...