, ,

ThaiTIMA 2016 Conference, Bangkok

การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นสำคัญอยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพในการจัดการให้ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการมากน้อยเพียงใด ประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควรได้รับการขับเคลื่อนจากภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถานศึกษา ที่เน้นการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างประโยชน์จากความรู้ได้ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ คณะกรรมการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ...
,

Strategic Play: Building Team Identity by LEGO Serious Play

Strategic Play: Building Team Identity by LEGO Serious Play “เอกลักษณ์ของทีม เอกลักษณ์ของเรา เป้าหมายของทีม เป้าหมายของเราความเชื่อมโยงสอดคล้อง คือโจทย์สำคัญที่นำไปสู่ความสุข...
,

Building Team Identity Learning from LEGO – Pataya Food

การอบรม Building Team Identity Learning from LEGO แก่บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จํากัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 จัดโดยศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ...
,

Tourism Forecast Model (Phase II) Workshop

โครงการพัฒนาแบบจาลองระยะที่ 2 เพื่อคาดการณ์ทิศทางการท่องเที่ยวไทย (Tourism Forecast Model: Phase 2) Workshop: การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์จากข้อมูลประเภท Non-dummy วันที่ 28 – 29...
, ,

ThaiTIMA 2015 Conference, Bangkok

การประชุมวิชาการข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม Sustaining Economics & Socials Development through Science, Technology...