,

Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation

การจำลองสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร (Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation) – การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับหลายรูปแบบ สำหรับผู้บริหารนั้น การใช้ข้อมูลเพื่อบริหารองค์กร (Strategic Management)...
,

Enneagram Test

ข้อ 1 – จงเลือกข้อที่ใกล้เคียงกับตัวเองที่สุด ฉันค่อนข้างจะรักอิสระ มีความมั่นใจตนเอง รู้สึกว่าชีวิตจะมีรสชาติเมื่อได้ต่อสู้ ฉันกำหนดเป้าหมายของชีวิตด้วยตนเอง และลงมือกระทำเพื่อให้บังเกิดผล ฉันไม่ชอบนั่งคอยโชคชะตา ปรารถนาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ไม่ชอบให้ใครบังคับ และไม่แสวงหาการเผชิญหน้าโดยไม่จำเป็น ฉันรู้ว่าฉันต้องการอะไรและกระทำเพื่อให้ได้มา...