,

CHAMPSPACE กับแนวคิดเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ

ตามหลักแนวคิดของจิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personally Psychology) ได้แบ่งประเภทคนเราแบบกว้างๆออกเป็นประเภทต่างๆ ด้วยเกณฑ์ดังนี้ คนมองโลกในแง่ดี กับ คนมองโลกในแง่ร้าย คนเปิดเผย กับ คนปิดกั้นตนเอง คนประนีประนอม กับ คนต้องการเอาชนะ...
,

CHAMPSPACE กับ 7 Quotients

7Q หรือความฉลาดทั้ง 7 (ไม่ใช่คนแคระทั้ง 7) ได้แก่  Intelligence Quotient หรือ IQ คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์...

วิเคราะห์จุดแข็งด้วย Strengths Finder

‘Weakness fixing prevents failure, strength building drives success’ – การแก้ไขจุดอ่อนจะช่วยป้องกันความล้มเหลว การสร้างจุดแข้งจะขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จ จุดแข็งที่ว่านี้ ก็คือ สิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติซ้ำได้สม่ำเสมอ...

วิเคราะห์บุคลิกภาพด้วยเทคนิค DISC

บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะของบุคคลหนึ่งที่แสดงออกผ่านทางสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม โดยจะแตกตางกันตามจิตใจและจิตใต้สานํึกของแต่ละคน ซึ่งสามารถทดสอบอย่างง่ายๆ ได้จากแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้วิเคราะห์วิธีการคิดและลักษณะนิสัยพื้นฐาน สำหรับใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานหรือใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในแง่ของการเลือกตอบสนองต่อบุคคลที่เราทราบลักษณะนิสัยพื้นฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง...
,

7 Habits ตอนที่ 3: เอาชนะใจผู้อื่น

อุปนิสัยที่ 4: คิดในด้านที่ชนะ (Think Win/Win) ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา เหตุการณ์ที่เผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องตัดสินผลแพ้ชนะก็มีอยู่เรื่อยไป การคิดถึงผลชนะแต่ด้านดียว อาจไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสมอไป แนวคิดแบบ win win นี้เป็นแนวคิดในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน...
,

7 Habits ตอนที่ 2: ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง

อุปนิสัยที่ 1: อิสระในการเลือกตอบสนอง (Be Proactive) จาก “สิ่งเร้า” ของสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเราอยู่เสมอ การเป็นผู้ริเริ่ม กำหนด หรือ เลือก สิ่งต่าง ๆ...
,

7 Habits ตอนที่ 1: แนะนำ

1. เกี่ยวกับอุปนิสัย อุปนิสัย คือ สิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และมันอาจจะช่วยสร้าง ส่งเสริม หรือทำลายตัวคุณก็ได้ ลำดับขั้นที่ทำให้เกิดอุปนิสัย ได้แก่ ความคิด ->...
,

7 Habits ตอนที่ 4: ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

อุปนิสัยที่ 7: หมั่นลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) โลกนั้นช่างหมุนเร็ว ถ้าเราหยุด ก็เหมือนกับถอยหลัง … การหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปรียบดุจคนตัดต้นไม้ที่ลับเลื่อยให้คมอยู่ตลอดเวลา แม้จะต้องเร่งตัดต้นไม้ก็ตามที เสมือนหนึ่งพวกเราที่ทำงานหนักกันทุกวัน...

ที่มาอย่างง่ายของความคิดสร้างสรรค์ กับที่ไปอย่างทรงพลังของจินตนาการ

ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นั้น ดูจะเป็นนามธรรม (Abstract) ที่คิดให้ง่ายก็ง่าย ถ้าคิดให้ลึกก็ดูเหมือนจะซับซ้อน โดยส่วนตัวชอบวิธีการที่ง่ายแต่ให้รายละเอียดหรือก่อร่างสร้างผลงานที่ซับซ้อนได้ ก็เลยใช้ความชอบส่วนตัวตกผลึกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ง่ายๆ ว่า … ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ การคิดด้วยความสร้างสรรค์...
,

CHAMPSPACE กับ Law of Happiness

ผมพบว่า กฎแห่งความสุข 12 ประการ ที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย Marc Chernoff มีความน่าสนใจไม่น้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) Integrity is the...