อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 11 – Platform

living_champ_11โดยปกติจะหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกหรือสร้างความพร้อมให้ไปสู่เป้าหมายได้ แต่ผมขออนุญาตยกระดับให้มันมีอานุภาพมากขึ้นด้วยการขยายขอบเขตว่าเป็นสิ่งที่รวบรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งส่วนที่เป็นความต้องการ ปัจจัยภายในภายนอก สภาพแวดล้อมการทำงาน และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เรียกได้ว่า Platform ก็คือระบบที่ประกอบไปด้วยรายละเอียด ความเชื่อมโยง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง (Solution) สำหรับการดำเนินงานต่อไป

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *