อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 2 – มิติแห่งการอยู่อย่างผู้ชนะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ (Strategy) เทคโนโลยี (Technology) ความรู้ (Knowledge) และเงิน (Money) เป็นไปดังต่อไปนี้

 

กลยุทธ์

เทคโนโลยี ความรู้

เงิน

กลยุทธ์

  กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์การใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์การใช้เงินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ   เทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างและบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้างและบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ความรู้

ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ   ความรู้ที่สร้างและสนับสนุนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ

เงิน

เงินที่สนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เงินที่ใช้จัดหาและบำรุงรักษาเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เงินที่ใช้จัดหาและบำรุงรักษาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หรือสามารถเขียนอยู่ในรูปการเชื่อมโยงได้ดังนี้

living_champ_5living_champ_6

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *