โครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2561

กฟน. มีความประสงค์ที่จะสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของระบบงานต่าง ๆ ให้ทันต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล

วัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ การสำรวจความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ICT การศึกษาภาพลักษณ์ของ กฟน. ในด้านการให้บริการ ICT และการจัดทำแผนและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารของ กฟน.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *