องค์ประกอบการจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดบทบาทองค์กร

การจัดทำแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสมรรถภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตการปฏิรูปองค์กรและแนวทางในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การวางตำแหน่งและกำหนดบทบาทองค์กรอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพิจารณา ได้แก่

  1. การเป็นองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance)
  2. การสร้างภาวะผู้นำ (Leadership) ที่มีธรรมาภิบาล
  3. การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร (Organization Strategies) ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision & Mission) ที่มีรูปแบบในการดำเนินการ (Vision & Mission Operating Model)
  4. โครงสร้างองค์กรที่กำหนดหน้าที่ ภาระงาน และอัตรากำลังที่เหมาะสม (Organization Structure: Job-Role-Team)
  5. การสร้างกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพทั้งการสรรหาและการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากร
  6. มีการพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากร (HRM Mechanism)
  7. จัดการอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (People’s Competencies Development) เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ ทัศนคติและคุณสมบัติ
  8. การนำเทคโนโลยี (Technology) มาใช้ในกระบวนการทำงาน (Operational Process)
  9. เสริมสร้างค่านิยมองค์กร ความศรัทธา และบรรทัดฐาน ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร (Culture) เพื่อวางตำแหน่งและบทบาท ไปสู่เป้าประสงค์องค์กรที่เป็นเลิศ

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *