PESTEL – Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal

​หากจะพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนจากภายนอก (External Factors) หรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่คงหนีไม่พ้น PESTEL ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้พิจารณาค้นหาปัจจัยบนสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค (Macro-environmental Factors) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หากลยุทธ์เพื่อดำเนินการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ หากจะพิจารณาถึงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...

VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

หากกล่าวถึงความเสี่ยง ซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งว่าจะต้องได้รับการบริหารจัดการ (Risk Management) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ โดยคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในยุคปัจจุบัน อันเป็นยุคแห่งความโกลาหล (Turbulence) ได้แก่ VUCA   VUCA ใช้ในการอธิบายสภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง (Volatility) มีความไม่แน่นอนสูงหรือไม่คาดคิดเกิดมาก่อน...
,

7 Habits ตอนที่ 3: เอาชนะใจผู้อื่น

อุปนิสัยที่ 4: คิดในด้านที่ชนะ (Think Win/Win) ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา เหตุการณ์ที่เผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องตัดสินผลแพ้ชนะก็มีอยู่เรื่อยไป การคิดถึงผลชนะแต่ด้านดียว อาจไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสมอไป แนวคิดแบบ win win นี้เป็นแนวคิดในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน...
,

7 Habits ตอนที่ 2: ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง

อุปนิสัยที่ 1: อิสระในการเลือกตอบสนอง (Be Proactive) จาก “สิ่งเร้า” ของสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเราอยู่เสมอ การเป็นผู้ริเริ่ม กำหนด หรือ เลือก สิ่งต่าง ๆ...
,

7 Habits ตอนที่ 1: แนะนำ

1. เกี่ยวกับอุปนิสัย อุปนิสัย คือ สิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และมันอาจจะช่วยสร้าง ส่งเสริม หรือทำลายตัวคุณก็ได้ ลำดับขั้นที่ทำให้เกิดอุปนิสัย ได้แก่ ความคิด ->...
,

7 Habits ตอนที่ 4: ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

อุปนิสัยที่ 7: หมั่นลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) โลกนั้นช่างหมุนเร็ว ถ้าเราหยุด ก็เหมือนกับถอยหลัง … การหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปรียบดุจคนตัดต้นไม้ที่ลับเลื่อยให้คมอยู่ตลอดเวลา แม้จะต้องเร่งตัดต้นไม้ก็ตามที เสมือนหนึ่งพวกเราที่ทำงานหนักกันทุกวัน...

ที่มาอย่างง่ายของความคิดสร้างสรรค์ กับที่ไปอย่างทรงพลังของจินตนาการ

ในเรื่องความคิดสร้างสรรค์นั้น ดูจะเป็นนามธรรม (Abstract) ที่คิดให้ง่ายก็ง่าย ถ้าคิดให้ลึกก็ดูเหมือนจะซับซ้อน โดยส่วนตัวชอบวิธีการที่ง่ายแต่ให้รายละเอียดหรือก่อร่างสร้างผลงานที่ซับซ้อนได้ ก็เลยใช้ความชอบส่วนตัวตกผลึกเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ง่ายๆ ว่า … ความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) คือ การคิดด้วยความสร้างสรรค์...

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Entrepreneurship Innovation (EI) ที่ College of Management...

การบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ตอนที่ 2

ประเด็นที่สอง การกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ไปสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ (Crafting Innovation Strategy for Commercialization) ซึ่งควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสเงินสดกับวงจรชีวิตของนวัตกรรม (Cash Flow – Innovation Life Cycle)...