,

Big Data (อภิมหาข้อมูล) เทคในโลยีเพื่อช่วยสนองความต้องการของมนุษย์แห่งศตวรรษใหม่

ถ้าพูดถึง?Big Data ก็จะมีเทคโนโลยีที่ตีคู่กันมา ได้แก่ Cloud Computing และ Internet of Things สรุปความสัมพันธ์ของสามสิ่งนี้ง่าย ที่เหลือมีข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตให้ศึกษาได้ชนิดที่ว่า “มากเกินไป” เพราะอะไรหนะหรือ...
,

Open Government รัฐบาลโปร่งใส – ไอเดียในแบบของผม

Open Government เรื่องที่ประเทศเราต้องผลักดันโดยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ทำยังไงให้การมีส่วนร่วม การทำธุรกรรมกับภาครัฐ อยู่ในชีวิตประจำวัน เหมือนที่คนๆหนึ่งไปเดินช็อปปิ้ง เช้าหนังมาดูที่บ้าน ไปประชุมในออฟฟิศ ทำให้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในอารมณ์เดียวกับข้อมูลธุรกิจหรือความบันเทิงได้อย่างไร มี work-life blur แล้วน่าจะมี...
,

ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Systems)

ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ (National innovation Systems หรือ NIS) มีผู้ให้คำนิยามแตกต่างแต่ใกล้เคียงกัน เช่น ” .. the network of institutions...
,

Enterprise Architecture สถาปัตยกรรมองค์กรในยุคใหม่

สถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture (EA) คืออะไร กล่าวโดยสรุปก็คือ แผนผัง ภาพ (Scenario) ที่ถูกวาดขึ้นจากวิสัยทัศน์ขององค์กรหรือผู้บริหาร ด้วยสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันเพื่อใช้ในการมองภาพใหญ่ (Big picture)...