,

Dark Ocean Strategy ตอนที่ 1

หากเรานึกถึงแหล่งน้ำซึ่งมีทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น จะพบว่า ไม่ว่าแบบใดก็มีลักษณะทางกายภาพของน้ำที่พิจารณาได้เหมือนกัน นั่นคือ สีกับความใส สีที่เห็นเกิดจากองค์ประกอบที่หลากหลาย เป็นต้นว่า สีของแหล่งน้ำจากธรรมชาติมีองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสีอย่างนั้นจากสีของพื้นที่รับน้ำและแร่ธาตุที่ผสมในตัวน้ำ กรณีของแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างก็คงจะเป็นสีของพื้นที่รับน้ำและสารเคมีที่ผสมในตัวน้ำ อีกมุมหนึ่งของลักษณะที่อธิบายถึงความขุ่นหรือความใส คงต้องพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติของสสาร ขนาดของอนุภาคแต่ละประเภทโดยประมาณ ผมกำลังยกตัวอย่างเพื่อจะถอดโครงสร้างเรื่องราวให้เห็นกันชัดชัด ได้แก่...

Beginning Stock Investors by LEGO Serious Play – eFinanceThai

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Demo Session) ด้วยกระบวนการของ LEGO Serious Play หัวข้อ “Beginning Stock Investors” แก่ทีมงาน efinanceThai เมื่อวันที่ 1...

PESTEL – Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal

​หากจะพิจารณาถึงปัจจัยขับเคลื่อนจากภายนอก (External Factors) หรือสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่คงหนีไม่พ้น PESTEL ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด (Framework) ที่ใช้พิจารณาค้นหาปัจจัยบนสภาพแวดล้อมเชิงมหภาค (Macro-environmental Factors) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์หากลยุทธ์เพื่อดำเนินการ แนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ หากจะพิจารณาถึงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น...

VUCA – Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity

หากกล่าวถึงความเสี่ยง ซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งว่าจะต้องได้รับการบริหารจัดการ (Risk Management) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ โดยคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในยุคปัจจุบัน อันเป็นยุคแห่งความโกลาหล (Turbulence) ได้แก่ VUCA   VUCA ใช้ในการอธิบายสภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่มีความผันผวนสูง (Volatility) มีความไม่แน่นอนสูงหรือไม่คาดคิดเกิดมาก่อน...
,

7 Habits ตอนที่ 3: เอาชนะใจผู้อื่น

อุปนิสัยที่ 4: คิดในด้านที่ชนะ (Think Win/Win) ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา เหตุการณ์ที่เผชิญกับความจำเป็นที่จะต้องตัดสินผลแพ้ชนะก็มีอยู่เรื่อยไป การคิดถึงผลชนะแต่ด้านดียว อาจไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสมอไป แนวคิดแบบ win win นี้เป็นแนวคิดในการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน...
,

7 Habits ตอนที่ 2: ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง

อุปนิสัยที่ 1: อิสระในการเลือกตอบสนอง (Be Proactive) จาก “สิ่งเร้า” ของสภาพแวดล้อมที่เข้ามากระทบเราอยู่เสมอ การเป็นผู้ริเริ่ม กำหนด หรือ เลือก สิ่งต่าง ๆ...
,

7 Habits ตอนที่ 1: แนะนำ

1. เกี่ยวกับอุปนิสัย อุปนิสัย คือ สิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างเป็นอัตโนมัติ ซึ่งเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และมันอาจจะช่วยสร้าง ส่งเสริม หรือทำลายตัวคุณก็ได้ ลำดับขั้นที่ทำให้เกิดอุปนิสัย ได้แก่ ความคิด ->...
,

7 Habits ตอนที่ 4: ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง

อุปนิสัยที่ 7: หมั่นลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the Saw) โลกนั้นช่างหมุนเร็ว ถ้าเราหยุด ก็เหมือนกับถอยหลัง … การหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เปรียบดุจคนตัดต้นไม้ที่ลับเลื่อยให้คมอยู่ตลอดเวลา แม้จะต้องเร่งตัดต้นไม้ก็ตามที เสมือนหนึ่งพวกเราที่ทำงานหนักกันทุกวัน...