การบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ตอนที่ 1

ในอดีตอาจจะมีความยากในการสื่อสารถึงความหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับ ของการทำนวัตกรรม แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมถูกใช้อย่างเป็นวงกว้างอย่างแพร่หลายจนกระทั่งไม่แน่ใจว่าความหมายที่จริงคืออะไร ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ต้องให้ความสำคัญกับความหมายมากกว่ากระบวนการที่สามารถทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในการทำโครงการระยะแรกเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อาจจะไม่เหมาะสมนักหากเรามุ่งพิจารณาเฉพาะเรื่องผลตอบแทนทางการลงทุน เช่น IRR ทั้งนี้ การจะทำให้องค์กรมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ อาจจะไม่เพียงพอที่จะมีกิจกรรมเป็นรูปแบบโครงการเพียงอย่างเดียว แต่ควรจะยกระดับกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถทางนวัตกรรมให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจในการก้าวไปข้างหน้าหรือขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง...
,

CHAMPSPACE กับ Law of Happiness

ผมพบว่า กฎแห่งความสุข 12 ประการ ที่สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิต โดย Marc Chernoff มีความน่าสนใจไม่น้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1) Integrity is the...

Blank Block: กรอบที่ว่างเปล่า (The Foundation)

หนังสือชุดนี้ได้นำเสนอเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกบริบท ไม่ว่าจะเป็นการบริหารสำหรับองค์กรหรือเพื่อใช้งานเป็นรายบุคคล เนื้อหาได้ถูกแบ่งออกเป็น 4 เล่ม ได้แก่ กรอบที่ว่างเปล่า : สถาปนา (Blank Block : The Foundation)...

เบญจขันธ์กับสถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ

สืบเนืองจากการที่ผมได้เลือกเบญจขันธ์มาใช้ในการอธิบายชีวิตของเรา แล้วก็เลือกโมเดล STEEP มาใช้เป็นกรอบการเพื่อมองความเป็นไปของโลก ส่วนสถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูณาการตามที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น ผมนำมาผสมโรงในบทนี้เพื่อให้เห็นว่า กรอบการดำเนินชีวิตนี้สามารถช่วยพัฒนาศัยภาพหรือเป็นประโยชน์กับเราและโลก ซึ่งโลกก็ได้ส่งผลกระทบต่อเราเช่นกัน Social (SO), Career (CA), Wealth (WE)...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 19 – New Champs On The Block

จากตอนที่ผ่านมา ผมขอสรุปอีกครั้งว่าแชมป์หรือผู้ชนะ คือ ผู้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้มีความสุข หากคุณยังมีไม่ครบทั้งสองสิ่งก็แสดงว่ายังไม่ใช่แชมป์ แล้วจะวัดได้อย่างไรว่าระดับใดจึงนับว่าสำเร็จ ระดับใดเรียกว่ามีความสุข ผมขอตอบว่า ก็แล้วแต่คุณสิ มันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของตัวคุณเอง แต่ตอนนี้ ผมขอข้ามประเด็นนี้ไปชั่วคราว เป้าหมายของคุณในตอนนี้ขอให้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลไปก่อน แล้วค่อยตามไปใช้เหตุผลด้วยกรอบแนวคิดที่มีอยู่...

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 18 – เล่นแร่แปรธาตุเชิงบวก

ถ้าคุณยังจำได้ว่า คุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ของความสุขและความสำเร็จมีอะไรบ้าง ถ้าคุณลองสังเกตการเรียงตัวของอักษรนำของแต่ละคุณสมบัติ ก็จะเห็นได้ว่า ทั้งคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน (SPACE) และคุณสมบัติขั้นประยุกต์ (CHAMP) จะมีอักษร A อยู่ตรงกลางเช่นเดียวกัน เป็นความบังเอิญกระนั้นหรือ ที่จริงแล้วผมตั้งใจให้อยู่ตรงกันในตำแหน่งนั้นเพราะมันคือหัวใจของทั้งสองส่วน ในส่วนพื้นฐานเพื่อสร้างความสุขนั้น...

Integrated Life Architecture: สถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ

หนังสือเรื่อง : Integrated Life Architecture: สถาปัตยกรรมชีวิตแบบบูรณาการ หมวด : หนังสือทั่วไป การพัฒนาตนเอง ผู้แต่ง : ธนกฤต เลิศเมธาสกุล...

ปัจจัย 4+2

เดิมทีนั้นมีปัจจัย 4 อย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้ว อันประกอบไปด้วย อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโลก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ หากลองขยายแกนหนึ่งของปัจจัย 4 นี้ออกเป็นส่วนพื้นฐานกับส่วนเกินกว่าพื้นฐาน เพื่อใช้ในการอธิบายว่าปัจจัยใดๆที่อยู่ในส่วนพื้นฐานก็คือสิ่งที่ใช้ดำเนินชีวิตอย่างที่ขาดไม่ได้ ถ้าขาดไปแล้วจะส่งผลต่อความเป็นอยู่...