,

เชื่อมโยงกิจวัตรสู่ธุรกรรมทางธุรกิจ

สมัยนี้จะคิดจะทำอะไรก็คงต้องนึกถึงผู้ใช้เป็นหลัก (Customer Centric) หนึ่งในวิธีการพิจารณาความจำเป็นและแนวโน้มที่จะได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้ที่ดี คือ การวิเคราะห์ประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) ในแง่ของเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่ลูกค้าจะต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ (Customer Journey) ก็สามารถช่วยเพิ่มมิติของการพิจารณาเช่นกัน กล่าวได้ว่า ประสบการณ์ที่พบและลำดับเรื่องราวของผู้ใช้ที่ดีที่เหมาะสม...
,

ว่าด้วยเรื่องตนเอง (About Self)

เรื่องราวของการมีชีวิต ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ เห็นด้วยหรือไม่ ชอบหรือไม่ ในที่นี้ขอเน้นที่ความครอบคลุมแนวคิดที่เราได้เคยรับรู้กันมาแบบกว้างๆ กันเสียก่อน เรื่องราวที่ว่านี้ สามารถแบ่งออกได้เป็นสามช่วง ช่วงแรก เมื่อเราอยู่ระหว่างภพ (Between-Life state) คนเราจะเลือกช่วงเวลาที่จะเกิดมา ใช่แล้วครับเราเป็นคนเลือกเวลาเกิดตกฟากที่เราพอใจตามบุญที่เรามีด้วยตัวเองจริงๆ...

วิเคราะห์จุดแข็งด้วย Strengths Finder

‘Weakness fixing prevents failure, strength building drives success’ – การแก้ไขจุดอ่อนจะช่วยป้องกันความล้มเหลว การสร้างจุดแข้งจะขับเคลื่อนนำไปสู่ความสำเร็จ จุดแข็งที่ว่านี้ ก็คือ สิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติซ้ำได้สม่ำเสมอ...

วิเคราะห์บุคลิกภาพด้วยเทคนิค DISC

บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลักษณะของบุคคลหนึ่งที่แสดงออกผ่านทางสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรม โดยจะแตกตางกันตามจิตใจและจิตใต้สานํึกของแต่ละคน ซึ่งสามารถทดสอบอย่างง่ายๆ ได้จากแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ใช้วิเคราะห์วิธีการคิดและลักษณะนิสัยพื้นฐาน สำหรับใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานหรือใช้ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในแง่ของการเลือกตอบสนองต่อบุคคลที่เราทราบลักษณะนิสัยพื้นฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง...

Consumer Behavior Analysis by LEGO Serious Play – Chitralada Technology College

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตลดา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ครั้งนี้ น้องๆได้ร่วมกันวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการรับมือหรือช่วยให้ชีวิตการทำงานของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y,...

STFs: Sweet Spot

Sweet Spot เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาจุดที่ลงตัวระหว่างหลายสิ่งที่เรากำลังใช้ในการพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และมองเห็นโอกาสที่ดีที่สุดต่อเป้าหมายของเรา ขั้นตอน: กำหนดพื้นที่ให้กับแต่ะปัจจัยที่ใช้พิจารณา > พื้นที่ที่ถูกซ้อนทับกันมากที่สุดคือจุดที่ลงตัวมากที่สุด

STFs: Space

SPACE Analysis ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินอุตสาหกรรมเพื่อหากลยุทธ์ที่ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม (Industry Attractiveness) ความมั่นคงของสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมนั้น (Environmental Stability) และปัจจัยภายใน ได้แก่ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive...

กลยุทธ์ ก ถึง ธ (X to A Strategy)

อะไรคือ X to A … เป็นความบังเอิญที่คิดได้จากการที่มีอดีตน้องร่วมงานคนหนึ่งเข้ามาพูดคุย เดิมทีเขาขอเข้ามาปรึกษาปัญหากวนใจที่เขาอยากเป็นผู้ประกอบการ ไม่อยากเป็นพนักงานประจำอีกแล้ว เบื้องต้นผมบอกไปว่า อย่างนี้อย่าเรียกว่าปรึกษา น่าจะเรียกว่าพูดคุยกัน เพราะผมก็เคยมีอารมณ์เดียวกันแบบนี้ แต่พออายุมากขึ้นความเข้มข้นของความรู้สึกนี้ก็เจือจางลง …...