การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ PMQA 4.0 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ PMQA 4.0 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ แก่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เมื่อวันที่ 12 19 และ 23 มีนาคม 2563 ตามลำดับ

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *