การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Crafting and Analysis) ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ (ต่อ)

ขั้นตอนในการออกแบบแผนภูมิวงรอบเหตุและผล (Causal Loop Diagram: CLD)
1. ระบุถึงปัญหาว่าคืออะไร
2. ระบุถึงสมมติฐานสาเหตุของปัญหา (hypothesized cause)
3. กำหนดเรื่องราว (story) ของสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหา

ตัวอย่างเช่น ความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
1. ปัญหา: ความล่าช้าของข้อมูลและการดำเนินงานในทางกายภาพ
2. สมมติฐานสาเหตุ: ความล่าช้าในการผลิตและการขนส่ง
3. เรื่องราว: ความล่าช้าในการรายงานผลการทำงานที่มีผลต่อการตัดสินใจ

sc_13

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *