,

Technology Roadmapping for an Emerging Small Software Business

วารสาร: วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (KMUTT R&D Journal) ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559) ผู้แต่ง: อาทิตยา ดาราเรือง ...
,

Roadmapper, Roadmapee and Roadmapware

ด้วยความรู้จากการทำวิทยานิพนธ์และคลุกคลีในการทำโครงการวิจัยในด้าน Technology Roadmapping อยู่ระยะหนึ่ง ก็พบว่า มีการให้คำนิยามและอธิบายถึง keyword คำว่า “Roadmap” หรือแผนที่นำทาง และ “Roadmapping” หรือกระบวนการจัดทำแผนที่นำทาง แต่ยังไม่มีการระบุถึงบุคคลที่เป็นผู้ดำเนินกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมา...