,

My Cycling & My (10+1)Ds – วงจรดำเนินกิจกรรมของผม

กิจกรรมในชีวิตคนเรา หากสรุปแล้วคงหนีไม่พ้นวงจรที่ผมกำลังจะนำเสนอนี้ไปมากนัก กิจกรรมใด ล้วนมีโอกาสจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์หากผ่านพ้นไปแล้ว (Did) หรือทำได้สำเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมา (Done) รวมไปถึงสิ่งที่ควรทำในขณะปัจจุบันที่รับรู้ถึงลมหายใจในตอนนี้ (Do) ทั้งสาม D มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเวลาเพราะได้เกิดกรรมในเวลาของชีวิต แต่สิ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์เพราะเราควรเลือกที่จะไม่ทำให้เกิดการบันทึกลงในประวัติศาสตร์หรือเวลาชีวิตของเราก็คือ สิ่งที่ไม่ควรทำ...

Organizational Culture 14: Being flexible and adaptive in thinking and approach

องค์กรที่มีความสามารถ และ/หรือ ต้องการมีรูปแบบการทำงานที่ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ และอาจรวมไปถึงกลยุทธ์ จะกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยมีการบริหารความรู้ (Knowledge Management) เป็นแกนหลักที่จะผลักดัน คำถามคือ รู้แหละว่า...