,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 10 – Moral

คุณธรรมอันดีที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและการแสดงออกที่ดี คุณธรรมนี้มาจากสำนึกภายในตัวเรา จึงสามารถสะท้อนถึงมาตรฐานคุณธรรมของเราว่าเป็นอย่างไร ทุกอย่างหากเริ่มต้นให้ดีที่หน่วยเล็กที่สุด เมื่อประกอบรวมกันเป็นหน่วยใหญ่ ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาที่เกิดก็จะระบุได้ว่าน่าจะเป็นที่การเชื่อมประสานระหว่างหน่วยเล็กนั่นเอง การแก้ไขจึงดูไม่ยากนัก ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าทุกคนมีมาตรฐานคุณธรรมที่สูง ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม หากยังมีปัญหาให้เห็นกันอยู่ ผมจะระบุเสียแต่เนิ่นๆได้เลยว่า น่าจะเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน...
,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 3 – มิติแห่งการอยู่อย่างผู้มีความสุข

มิติแห่งการอยู่อย่างผู้มีความสุข ประกอบไปด้วย ความเป็นเจ้าของ (Ownership) ความเป็นมิตร (Friendship) และความดี (Goodness) การแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินไปก็เป็นทุกข์ การรู้สึกอยากเป็นเจ้าของในสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นของเราก็เป็นทุกข์ ความเป็นเจ้าของลักษณะนี้ ไม่มีจะดีกว่า แต่การทำงานที่ต้องรับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีแล้วจะดีกว่าไม่มี ก็ไม่จริงเสมอไป ควรมีควรแบกตามกำลัง...
,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 2 – มิติแห่งการอยู่อย่างผู้ชนะ

ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ (Strategy) เทคโนโลยี (Technology) ความรู้ (Knowledge) และเงิน (Money) เป็นไปดังต่อไปนี้   กลยุทธ์ เทคโนโลยี ความรู้...
,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 1 – ภาพรวม

การมีชีวิตนั้น จะว่ายากหรือง่ายก็ขึ้นอยุ๋กับทัศนคติของเจ้าของชีวิตผู้นั้น แต่การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ ถือว่าไม่ง่ายเลย แม้ว่าคุณภาพที่ว่านี้จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละบุคคล ผู้เขียนได้ตีความคำว่า “คุณภาพ” ให้กับการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการดำรงชีพในสังคมที่ไม่อาจจะอยู่เพียงลำพังได้ ยังไงเราก็หนีไม่พ้นสภาวะการแข่งขัน แม้จะไม่แข่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ถูกเปรียบเทียบจากผู้อื่นหรือกฏกติการสังคมที่อาจจะไม่มีพื้นที่ยืนให้กับทุกคนในระดับเดียวกัน ในทุกๆเรื่องได้ จึงได้เสนอแนวคิดที่ว่าด้วยคุณภาพของการดำเนินชีวิตไว้ 2 มิติ ได้แก่ มิติแห่งการอยู่อย่างผู้ชนะ...