, ,

การจัดการความรู้และศูนย์กลางความรู้ดิจิทัล (KM & Digital Knowledge Center) ตอนที่ 2

ปัจจัยสำเร็จข้างต้นที่สำคัญและทำให้เกิดการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ การสื่อสารถ่ายทอดสารสนเทศที่ดี และการยอมรับแนวทางการบริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของการสื่อสารถ่ายทอดสารสนเทศและองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิผลได้ในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องพิจารณาถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายช่องทาง (Omni channel) การเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยผสมผสานช่องทางการสื่อสารเหล่านั้นทั้งออน์ไลน์ (Online) และการให้บริการผ่านจุดบริการ (Offline)...