, ,

แนวทางตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Culture and Core Value KPIs)

ตัวอย่างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Culture and Core Value KPIs) การทำงานร่วมกัน (Collaboration) – ใช้ความคิดริเริ่มในการให้ความช่วยเหลือและช่วยเหลือสมาชิกในทีม การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer-Focus) – ทำให้ความต้องการของลูกค้าภายในหรือภายนอกและประสบการณ์ของลูกค้าอยู่ในระดับแนวหน้าของการตัดสินใจ...