,

DE4M รุ่น 11: Workshop การจำลองสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร

Workshop การจำลองสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร (Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation) หลักสูตร Digital Economy for Management...
,

Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation

การจำลองสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร (Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation) – การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับหลายรูปแบบ สำหรับผู้บริหารนั้น การใช้ข้อมูลเพื่อบริหารองค์กร (Strategic Management)...
,

DE4M รุ่น 10: Workshop การจำลองสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร

Workshop การจำลองสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร (Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation) หลักสูตร Digital Economy for Management...