,

Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation

การจำลองสถานการณ์เพื่อการวิเคราะห์และใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร (Integrated Performance Management & Data Analytics Simulation) – การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายระดับหลายรูปแบบ สำหรับผู้บริหารนั้น การใช้ข้อมูลเพื่อบริหารองค์กร (Strategic Management)...
,

การตัดสินใจบนขอบความยุ่งเหยิงแนวทางของฮิวริสติก

ในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง อลหม่าน หากเราต้องการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่รวดเร็วและมีโอกาสที่จะแม่นยำ เราจำเป็นต้องอาศัยกฎอันเรียบง่ายตามแนวทางของฮิวริสติกเพื่อช่วยนำทาง กฎเหล่านี้ควรจะช่วยให้ตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อโอกาสที่กำลังจะวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วได้บ้าง กฎ How to – มีแนวคิดที่ระบุล่วงหน้าว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์หนึ่งได้อย่างไร กฎขอบเขต – การกำหนดขอบเขตที่จะไปให้ถึงหรือปริมาณที่จะเข้าครอบครอง ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสมดุล...