, ,

CHAMPSPACE กับ Ikigai

อิคิไก (ikigai) เป็น ‘ปัญญา’ ที่ซ่อนอยู่ในปรัชญา โอบล้อมความเป็นเซนเอาไว้ภายใน เป็นการสร้างความสุขและสุขภาพที่ดีของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ผ่านการรู้สึกตัวและการค้นพบตัวตน อิคิไก มีความหมายว่า ‘จุดมุ่งหมาย’ หรือ...