,

วงจรการจัดการความรู้ในองค์กร 7 ขั้นตอน

การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้นั้น ต้องมุ่งเน้นสู่การจัดการความรู้ในแนวลึก และการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบด้วยวงจรการจัดการความรู้ในองค์กร 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) คือ การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร อาจเริ่มจากการตั้งคำถามเหล่านี้• วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมายคืออะไร•...