,

Consumer Behavior Analysis by LEGO Serious Play – Chitralada Technology College

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตลดา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ครั้งนี้ น้องๆได้ร่วมกันวิเคราะห์และค้นหาแนวทางการรับมือหรือช่วยให้ชีวิตการทำงานของผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y,...
,

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU/MS

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Management an Strategy (MS) ที่ College of...
,

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU/BM

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Business Management (BM) ที่ College of Management...
,

Creative Thinking by LEGO Serious Play – CMMU

การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วย LEGO Serious Play” แก่นักศึกษาหลักสูตร Entrepreneurship Innovation (EI) ที่ College of Management...
,

หลักสูตร LEGO Serious Play

“โปรแกรม Lego Serious Play หรือ LSP มีแก่นสารและวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรมุ่งสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน ไม่ว่าเป้าหมายนั้น คืออะไร จะเป็นอย่างไร เหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่ โปรแกรมนี้จะช่วยนำท่านสู่การผลิตคำตอบด้วยศักยภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของทีมงาน อันนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จในเป้าหมายที่ต้องการ ผ่านกระบวนการที่มุ่งเน้นการสื่อสารและความคิดเชิงสร้างสรรค์...