,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 10 – Moral

คุณธรรมอันดีที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมและการแสดงออกที่ดี คุณธรรมนี้มาจากสำนึกภายในตัวเรา จึงสามารถสะท้อนถึงมาตรฐานคุณธรรมของเราว่าเป็นอย่างไร ทุกอย่างหากเริ่มต้นให้ดีที่หน่วยเล็กที่สุด เมื่อประกอบรวมกันเป็นหน่วยใหญ่ ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาที่เกิดก็จะระบุได้ว่าน่าจะเป็นที่การเชื่อมประสานระหว่างหน่วยเล็กนั่นเอง การแก้ไขจึงดูไม่ยากนัก ฉันใดก็ฉันนั้น ถ้าทุกคนมีมาตรฐานคุณธรรมที่สูง ไม่สร้างปัญหาให้แก่สังคม หากยังมีปัญหาให้เห็นกันอยู่ ผมจะระบุเสียแต่เนิ่นๆได้เลยว่า น่าจะเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน...
,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...