,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 11 – Platform

โดยปกติจะหมายถึงสิ่งที่ประกอบด้วยเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกหรือสร้างความพร้อมให้ไปสู่เป้าหมายได้ แต่ผมขออนุญาตยกระดับให้มันมีอานุภาพมากขึ้นด้วยการขยายขอบเขตว่าเป็นสิ่งที่รวบรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งส่วนที่เป็นความต้องการ ปัจจัยภายในภายนอก สภาพแวดล้อมการทำงาน และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ เรียกได้ว่า Platform ก็คือระบบที่ประกอบไปด้วยรายละเอียด ความเชื่อมโยง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทาง (Solution) สำหรับการดำเนินงานต่อไป
,

อยู่อย่างแชมป์ ตอนที่ 4 – CHAMPSPACE

C H A M P S P A C E คือ คุณสมบัติพื้นฐานที่คนเราควรมีเพื่อความสุขในการดำเนินชีวิต 5 ประการ...
, ,

โมเดลออกแบบชีวิต 6: แพลทฟอร์มชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Platform)

ในที่สุดผมก็ทำมันจนเสร็จ ใช่แล้ว มันคือต้มยำที่รวมเอาเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่ใช้กับองค์กรมาปรับใช้กับชีวิต ผมคิดว่ามันควรเป็นแพลทฟอร์มช่วยให้เห็นภาพเพื่อการวิเคราะห์ออกแบบและวางแผนให้กับเพื่อนร่วมโลกของผมได้บ้าง จึงได้เรียกมันว่า Life Platform แต่ช้าก่อน เนื่องด้วยการที่ได้รวมเอาทุกมุมมองเท่าที่ปัญญาผมจะสังเคราะห์ออกมาได้ ณ ห้วงเวลาหนึ่ง นอกเหนือจากการรวมเอาเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ผมจึงใส่คำขยายความเพิ่มเติมว่าเป็นแบบบูรณาการ จึงกลายมาเป็น...
, ,

แพลทฟอร์มดำเนินชีวิตแบบบูรณาการ (Integrated Life Platform)

มีคนจำนวนไม่น้อยที่เสาะแสวงหาแนวทางหรือวิธีการไปสู่ความสุขและความสำเร็จในชีวิต บ้างก็ขนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง บ้างก็เรียนรู้จากผู้อื่น แต่ไม่ว่าจะแบบไหนก็มักจะมีความคลุมเครือ จับต้องได้ยาก บางทีก็จับต้องไม่ได้เอาเสียเลย ความไม่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ยากต่อการนำไปปฏิบัติ จริงไหมครับ ผมขอขยายความเพิ่มติมสักนิดว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากผู้อื่น สิ่งที่ถูกถ่ายทอดไปมานั้น คือประสบการณ์กับองค์ความรู้ อะไรอื่นที่เราคิดได้ ก็มักจะเป็นส่วนหนึ่งในสองสิ่งนี้...