การประเมินความสำเร็จในการฝึกอบรมและการพัฒนา ตอนที่ 2

ตัวอย่างการประเมินความสำเร็จในการฝึกอบรมและการพัฒนานี้ จะใช้การประเมินใน 2 ระดับ คือ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองใช้กระบวนการการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) จากผู้เข้ารับการอบรม โดยมีตัวชี้วัด คือ ความคิดเห็นที่มีต่อเนื้อหาวิชา/วิธีการอบรม/ระยะเวลา/สื่อการสอน/เอกสารประกอบการบรรยาย และการประเมินผลการพัฒนาโครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทำการประเมินหลังจากนำโครงการสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติแล้ว

แบบประเมินจะมีทั้งส่วนที่ให้เขียนบรรยายแสดงความคิดเห็นและแสดงระดับความคิดเห็น โดยจะใช้เกณฑ์มาตราวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) พิจารณาให้น้ำหนักความคิดเห็น เป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด เพื่อเป็นการบอกขนาดความเข้มข้นของความคิดเห็น โดยจะให้คะแนน ดังนี้

ระดับของทัศนคติ

คะแนน

มากที่สุด

5

มาก

4

ปานกลาง

3

น้อย

2

น้อยที่สุด

1

          สามารถแบ่งช่วงระดับคะแนนโดยใช้เกณฑ์การพิจารณาความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ …

อันตรภาคชั้น = พิสัย / จำนวนชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) / จำนวนชั้น = 0.8

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงนำมากำหนดการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น ดังนี้

ค่าเฉลี่ยคะแนน

          ระดับทัศนคติ

4.21 – 5.00

พึงพอใจมากที่สุด

3.41 – 4.20

พึงพอใจมาก

2.61 – 3.40

พึงพอใจปานกลาง

1.81 – 2.60

พึงพอใจน้อย

1.00 – 1.80

ไม่พึงพอใจ

ตัวอย่างผลการประเมินการประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ดังแสดงในตาราง

ประเด็นในการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

แปลผล

1. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม

4.00

พึงพอใจมาก

2. เนื้อหาของวิชาในหลักสูตรครอบคลุม เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ

4.00

พึงพอใจมาก

3. วิทยากรที่มาบรรยายในแต่ละวิชามีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในวิชานั้นเป็นอย่างดี

4.00

พึงพอใจมาก

4. เทคนิค และกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

5. สถานที่ในการจัดหลักสูตรมีความเหมาะสม และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

6. เอกสาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

7. อาหาร (ตลอดหลักสูตร)

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

8. ภาพรวมระดับความพึงพอใจตลอดหลักสูตร

4.25

พึงพอใจมากที่สุด

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *